Medzinárodný výskum správania sa detí na internete s účasťou dvoch Ružomberčanov

Dvaja členovia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity participujú na medzinárodnom výskume správania sa detí na internete. V Estónsku, Taliansku, Nórsku, Česku a na Slovensku je častým problémom míňanie peňazí prostredníctvom online nákupov a hier u detí medzi 9. – 17. rokom života.

Predbežné výsledky výskumu EU Kids Online

Zhrnutie

Podľa výskumu EU kids online najbežnejším problémom týkajúcim sa ochrany dát online je špionážny softvér a vírusy, hoci v porovnaní s dátami z roku 2010 tento problém nie je až taký významný.  Zatiaľ čo relatívne málo detí a mladých uviedlo, že prišli o peniaze, pretože ich niekto na internete podviedol (2 % – 4 %), väčším probémom sú nákupy prostredníctvom aplikácií: v rozmedzí 3 až 10 % respondentov uviedlo, že minulo príliš veľa peňazí nákupmi cez aplikácie (tzv. in-app purchase) alebo počas hrania online hier.

Nižšie sú uvedené predbežné výsledky z výskumu EU Kids Online, v ktorom sme analyzovali  dáta z národne reprezentatívnej vzorky detí a mladých vo veku 9 – 17 rokov v piatich európskych krajinách: Estonia, Italy, Norway, Slovakia, and the Czech Republic. Výsledky zo všetkých 14 krajín, kde sa zber dát realizoval v rokoch 2017/2018,  sa pripravujú.

V tejto tlačovej správe sa sústredíme len na ochranu dát a otázky týkajúce sa bezpečnosti na internete, a to len v prípade piatich krajín, kde sa už výskum podaril celkovo realizovať. Výskum sa týka širokej palety otázok, ako napr. príležitosti a riziká na internete, online participácia, kyberšikanovanie a i.

Výsledky z roku 2018

Na Slovensku, rovnako ako v Nórsku,  má 8 % detí  a mladých skúsenosť so špionážnym softvérom alebo počítačovými vírusmi. Oveľa vyšší počet (21 %) má túto skúsenosť v Českej republike. V rozmedzí 2 % (Taliansko) až 9 % (Česká republika) detí  a mladých uviedlo, že niekto použil ich heslo, aby sa dostal k ich infomáciám na internete alebo im ukradlo identitu v tom zmysle, že sa na internete niekto cudzí vydával za nich. Na Slovensku to bolo 4 % detí.

Čo sa týka zneužitia osobných informácií,  4 % až 7 % respondentov zo všetkých piatich krajín uviedlo, že ich osobné informácie niekto použil takým spôsobom, že sa im to nepáčilo. Na Slovensku to bolo 6 % detí a mladých . Ako už bolo uvedené vyššie, 4 až 10 % detí  a mladých uviedlo, že minulo príliš veľa peňazí nákupmi cez aplikácie (tzv. in-app purchase) alebo v počas hrania online hier. Tento problém je najčastejší v Českej republike (10 %), za ktorou nasleduje Nórsko (8 %) a na Slovensku to boli 4 % detí.

Relatívne málo detí prišlo o peniaze, pretože ich niekto na internete podviedol (2 % – 5 %), pričom na Slovensku to bolo 2 %.  Skúsenosť s tým, že si ich niekto lokalizoval, pretože stopoval ich mobilný telefón, uviedli 3 %  slovenských respondentov. Najviac, 4 % to bolo znova v Českej republike.

Výskum EU kids online na Slovensku bol podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Národného projektu Podpora ochrany  detí pred násilím. Výskum realizuje Katolícka univerzita v Ružomberku a koordinátormi projektu sú Pavel Izrael, PhD. a Juraj Holdoš, PhD. z Filozofickej fakulty KU.

 

Kontakty na autorov:

David Šmahel, Masarykova Univerzita v Brne: smahel@fss.muni.cz

Tijana Milosevic, University of Oslo: tijana.milosevic@media.uio.no

Sonia Livingstone, LSE: s.livingstone@lse.ac.uk

Elisabeth Staksrud, University of Oslo: elisabeth.staksrud@media.uio.no

Veronika Kalmus, University of Tartu: veronika.kalmus@ut.ee

Pavel Izrael, Katolícka univerzita v Ružomberku: pavel.izrael@ku.sk

Juraj Holdoš, Katolícka univerzita v Ružomberku: juraj.holdos@ku.sk

Giovanna Mascheroni, Università Cattolica of Milan: giovanna.mascheroni@unicatt.it

Uwe Hasebrink, EU Kids Online network coordinator, Hans-Bredow Institut: u.hasebrink@hans-bredow-institut.de

 

Doplňujúce informácie k položkám použitým v predbežej analýze výskumu:

V tejto tlačovej správe sme sa sústredili na predbežnú analýzu otázok týkajúcich sa  problémov detí s ochranou ich osobných informácií a bezpečnosťou na internete. Nasledujúce otázky boli položené deťom vo veku 9 – 17 rokov v čase od októbra 2017 do decembra 2018. Dáta na Slovensku boli zbierané v apríli až júni 2018:

 

Stala sa ti v poslednom roku na internete niektorá z týchto vecí?

Niekto použil moje osobné informácie spôsobom, ktorý sa mi nepáčil.

Zariadenie (napr. telefón, tablet, počítač), ktorý používam, bol napadnutý vírusom alebo softvérom na sledovanie.

Niekto použil moje heslo, aby sa dostal k mojim informáciám alebo aby predstieral, že som to ja.

Niekto ma na  internete podviedol a prišiel/la som o peniaze.

Minul/a som príliš veľa peňazí na online hry alebo nákupy v aplikáciách.

Niekto zistil, kde sa nachádzam, lebo sledovali môj telefón alebo zariadenie.

 

Metodologická poznámka (metóda zberu dát, veľkosť vzorky):

Slovenská republika: vzorka z domácností CAPI, 1018 respondentov

Česká republika: kvótny výber v školách, 89 škôl, 2825 respondentov

Estónsko: vzorka z domácností, CASI a CAPI, 1020 respondentov

Taliansko: vzorka z domácností, CASI, 1006 respondentov

Nórsko: vzorka z domácností, 1001 respondentov

 

Zdroj: Tlačová správa projektu EU KIDS ONLINE